index > org.reproductors > fruit > fruits secs indehiscents
Fruits secs indehiscents
Contenen una sola llavor, o bé els fruits es fragmenten i donen lloc a unitats monospermes:
  • Aqueni: procedeix d'un ovari monocarpel·lar, amb el pericarp no soldat a l'única llavor que presenta a l'interior (ex., glans de Quercus).
Alzina (Quercus ilex)
Quercus ilex

Coscoll (Quercus coccifera)


  • Cípsela: semblant a l'aqueni, però s'origina a partir d'un ovari ínfer, on el pericarp i la llavor es troben íntimament soldats (ex., compostes).

1: Crepis, 2: Crupina
Barball (Scorzonera laciniata)
Tragopogon sp.
  • Nou: aqueni amb el pericarp consistent, generalment, llenyós i dur (ex., avellana).

Avellana (Corylus avellana)
  • Núcula: de característiques similars a la nou, però de mida reduïda (ex., Fumaria)
  • Cariopsi: s'origina a partir d'un ovari súper i amb el pericarp íntimament adherit a la llavor (ex., gra dels cereals: ordi, blat, panís, arròs).
Xereix (Setaria sp.)
Blat (Triticum sp.)
  • Sàmara: similar a l'aqueni, però proveït d'una expansió membranosa en forma d'ala que envolta la llavor (ex., Ailanthus, Ulmus, Fraxinus). Els fruits de les espècies d'Acer, sovint anomenades disàmares, són en realitat esquizocarps.
1: Ulmus, 2: Fraxinus
Om (Ulmus minor)
Ailant (Ailanthus altissima)
  • Esquizocarp: procedeix d'un gineceu de dos o més carpels concrescents, de manera que en arribar a la maturitat es descompon en unitats monospermes (ex., Geranium, Malva, Torilis).
Malví (Althaea sp.)

1: Geranium, 2: Carum
Erable (Acer platanoides)
Bec de cigonya (Erodium ciconium)
  • Loment: llegum o síliqua de caràcter indehiscent que es divideix transversalment de manera que cada fragment o article conté una sola llavor (ex., Coronilla juncea, Raphanus raphanistrum, Hypecoum).
Hippocrepis sp.
1: Hippocrepis, 2: Coronilla, 3: Rhaphanus