index > org.reproductors > fruit > fruits complexos
Fruits complexos
En els fruits complexos s'incorporen, a banda de l'ovari, altres parts de la flor.
  • Pom: procedeix d'un ovari ínfer, amb l'epicarp prim, el mesocarp gruixut i carnós, i l'endocarp coriaci, generalment amb una o dues llavors per carpel. Està format en part pels carpels, però també hi ha intervingut el tàlem (ex., poma, pera, codony).
Pomera (Malus domestica)
Codonyer (Cydonia oblonga)
Pomera (Malus domestica)
Arç blanc (Crataegus monogyna)


  • Balàustia: procedeix d'un ovari ínfer amb cavitats disposades en dos estrats en els quals se situen les llavors envoltades d'un teixit carnós (episperma). Es tracta d'un fruit complex perquè també hi intervé el tàlem (ex., mangrana).
Magraner (Punica granatum)


Magraner (Punica granatum)


  • Cinòrrodon: fruit de color vermell i en forma de copa, en l'interior del qual hi ha un nombre variable de petites núcules immerses en tricomes. En la seva formació hi ha intervingut el tàlem (ex., Rosa).
Roser (Rosa sp.)
Roser (Rosa sp.)
Roser (Rosa agrestis)