Benvinguts a la web de botànica agrícola i forestal
Els continguts docents que us presentem s'entronquen amb les assignatures de botànica agrícola i forestal de les titulacions d'enginyer tècnic agrícola i enginyer tècnic forestal. Per aquesta raó es centren de forma exclusiva en l'anàlisi de les plantes amb llavors (espermatòfits).

La informació s'estructura en cinc diferents blocs temàtics: Quatre d'ells es corresponen amb els noms següents: Generalitats; Morfologia del corm; Òrgans reproductors i Sistemàtica. En cada un d'ells s'inclouen diferents temes, els quals esdevenen les unitats de treball. En obrir cada tema s'obre el seu índex en una columna a l'esquerra i a partir d'aquí podem entrar en l'estudi dels seus diferents capítols o apartats. El bloc de sistemàtica inclou les principals famílies botàniques d'interès agrícola i forestal, i en cada una d'elles es presenten, a part de les seves característiques generals, les principals espècies segons els seus usos o interès: cultivades, d'interès forestal, males herbes, ornamentals, etc. En un cinquè bloc es relacionen les principals espècies vegetals en funció de l'ús o aprofitament dels seus òrgans.

A la part superior dreta apareixen tres botons. El glossari permet la consulta dels termes no coneguts. A aquest glossari es pot accedir també directament des de les paraules que apareixen a cada tema i que hom trobarà presentades en color diferent. El mòdul d'autoavaluació permet, per a cada bloc temàtic, analitzar el nivell d'assoliment dels continguts. Inclou deu preguntes de triple resposta on només una d'elles és correcta. Finalment, el darrer botó constitueix un punt d'enllaç a d'altres pàgines d'interès afí a l'exposat en aquest Web.