index > org.reproductors > reproducció > concepte
La reproducció
Concepte i fases
Els òrgans encarregats de realitzar la reproducció sexual en les angiospermes són les flors. Aquesta es porta a terme gràcies a la intervenció de cèl·lules especialitzades haploides originades per meiosi (esporogènesi) en òrgans foliacis o esporofil·les. A partir d'aquestes cèl·lules i per divisions mitòtiques successives es produeix una generació de cèl·lules haploides que acaba produint les cèl·lules reproductores sexuals o gàmetes (gametogènesi). El gametòfit masculí, el qual conté la cèl·lula reproductora, es desplaça en la cerca del gametòfit femení (pol·linització) a fi que s'uneixin (fecundació) i donin lloc a un zigot, a partir del qual es formarà l'embrió (desenvolupament embrionari). De les posteriors transformacions d'aquest embrió contingut en la llavor, naixerà un individu fill amb caràcters combinats dels dos progenitors.

Flors de timó (Thymus vulgaris)
Les fases que cal distingir són les següents:

  • Esporogènesi i gametogènesi, procés de formació de les micròspores i megàspores que posteriorment donaran lloc a les cèl·lules reproductores o gàmetes.

  • Pol·linització o procés pel qual els gàmetes masculins continguts en els grans de pol·len són transportats fins l’òrgan sexual femení.

  • Fecundació o procés pel qual els nuclis espermàtics conduïts pel tub pol·línic penetren dins del sac embrional i es fusionen amb l’ovocèl·lula i els nuclis polars.

  • Desenvolupament embrionari o fase de formació de l’embrió que restarà contingut dins de la llavor juntament amb els teixits nutritius.


Esquema del cicle vital de les angiospermes.