index > org.reproductors > reproducció > alternança generacions
Esporogènesi i gametogènesi
Concepte i alternança de generacions
A les angiospermes, com a la resta de plantes vasculars, hi ha alternança de generacions: una esporofítica (diploide), que correspon a la planta pròpiament dita, i una altra de gametofítica (haploide). La generació esporofítica es distingeix per la producció de dos tipus d’espores, unes de petites (masculines) anomenades micròspores, i d’altres de grosses (femenines) dites megàspores. La generació gametofítica, per la seva banda presenta un gametòfit masculí (el gra de pol·len plurinucleat) i un gametòfit femení que mai no arriba a independitzar-se de l’esporòfit i que pot considerar-se gairebé "paràsit" d’ella.