index > org.reproductors > reproducció > gametogènesi
Gametogènesi
  • Gametogènesi masculina:

    Quan els grans de pol·len són encara en els sacs pol·línics, comença a diferenciar-se un gametòfit masculí molt simplificat. El gra de pol·len uninucleat després d'una primera mitosi es divideix en una cèl·lula vegetativa o del tub pol·línic -que emplena gairebé el gra de pol·len- i en una cèl·lula generativa o anteridial petita i lenticular. Aquesta darrera queda en suspensió en el plasma de la cèl·lula del tub pol·línic. Després d'una segona mitosi, la cèl·lula generativa es divideix en dues cèl·lules espermàtiques amb la qual cosa el gra de pol·len esdevé una estructura tricel·lular: la cèl·lula del tub pol·línic i dues cèl·lules espermàtiques. Aquesta segona divisió sol tenir lloc dins del tub pol·línic S'ha format així el gra de pol·len plurinucleat (veure més informació en l'apartat dedicat al procés de fecundació)
Gametogènesi de les angiospermes. Formació dels gàmetes masculins.


  • Gametogènesi femenina:

    Per la seva banda, la megàspora es sotmet en general a tres mitosis successives, inicialment sense que es produeixi citocinesi, de manera que es forma una estructura amb vuit nuclis, la qual en el seu conjunt constitueix el gametòfit femení o sac embrional plurinucleat. Tot i que hi ha diversitat, en un sac embrional madur hi podem trobar 7 cèl.lules i 8 nuclis disposats de la següent manera: al pol calàzic s'hi situen tres cèl·lules antípodes, cadascuna amb un nucli; a la part central una cèl·lula binucleada, que conté dos nuclis polars; i al pol micropilar tres cèl·lules uninucleades, que són una ovocèl·lula central flanquejada per dos cèl·lules sinèrgides.
Gametogènesi de les angiospermes. Formació del gàmeta femení.


En resum, la composició dels gametòfits masculí i femení queda de la següent manera:
Gametòfit masculí:
1 cèl·lula del tub.
2 cèl·lules o nuclis espermàtics
   (que procedeixen d'una cèl·lula generativa).
Gametòfit femení:
1 ovocèl·lula (al pol micropilar del sac embrional).
2 cèl·lules sinèrgides (al pol micropilar del sac embrional).
3 cèl·lules antípodes (al pol calàzic del sac embrional).
1 cèl·lula amb dos nuclis fusionats que constitueixen
   el nucli central o secundari del sac embrional.