index > org.reproductors > fruit > morfología
MORFOLOGIA
El fruit conté en l'interior una o més llavors. Aquestes llavors es troben embolcallades per una mena de teixit protector, de naturalesa principalment parenquimàtica, format la major part de les vegades per la fusió i el desenvolupament posterior de les parets de l'ovari, i que globalment anomenem pericarp.

El pericarp consta, en general, de tres capes que amb més o menys dificultat podem diferenciar des de la part externa a la interna:

  • Epicarp: també conegut per exocarp, està format en la majoria dels casos per un sol estrat de cèl·lules, ja que deriva de l'epidermis externa del carpel.

  • Mesocarp: capa, generalment engruixida, de caràcter pluriestratificat, amb abundant parènquima de reserva.

  • Endocarp: molt sovint monostratificat, en procedir de l'epidermis interna del carpel.

Atès l'origen epidèrmic de l'epicarp i de l'endocarp, ambdues capes poden desenvolupar tricomes; no així el mesocarp.

Morfologia del fruit:
a, fruit del presseguer (Prunus persica);
b, fruit d'una lleguminosa (Vicia sp.).
(en: endocarp; ep: epicarp; me: mesocarp; pe: pericarp).