index > org.reproductors > fruit > fruits simples
Fruits simples
Són aquells que deriven d'una sola flor amb un sol ovari, encara que aquest pot estar constituït per un, dos o més carpels.

A fi de poder concretar millor en alguns casos la variabilitat existent, com ocorre amb les càpsules, s'empra sovint el criteri del tipus de dehiscència.