Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Arvense > Sisymbrium

Sisymbrium sp.
Aquest gènere inclou diverses espècies de males herbes totes elles anuals. Una de les més frequents és Sisymbrium irio, el matallums, de flors grogues menudes i fulles molt retallades. Els fruits són llargs, molt estrets i drets. És anual i creix en diferents tipus de cultius, tant de secà com de regadiu.

Molt similar a l'anterior és S. orientale, si bé més pubescent, amb la inflorescència més laxa i els fruits més llargs i rígids.


Sisymbrium orientale
Matallums (Sisymbrium irio)

S. officinale és una planta pilosa amb les fulles inferiors pinnatisectes, les flors grogues i els fruits erectes. Creix en camps i vores de camins, tot i que és més poc freqüent en comarques interiors.

S. runcinatum és una herba anual prostrada i amb diverses tiges. Les flors són grogues i les siliqües arcuades. Habita en camps secs i ambients ruderals.


Sisymbrium runcinatum
Sisymbrium officinale