SISTEMÀTICA AGRÍCOLES 4
Presenten ovari ínfer...  
Són crucíferes d’interès agrícola:
Corresponen a espècies monocotiledònies:
Es pot obtenir oli a partir de les llavors de les plantes següents:
Les panicòidies:
Petroselinum crispus correspon al nom científic...
Són males herbes poòidies:
Són fagàcies de fulla marcescent:
Són cereals d’hivern:
En les gimnospermes primitives com ara Ginkgo biloba...