índex >  òrg.reproductors >  la flor > primordi seminal
PRIMORDI SEMINAL
El primordi seminal correspon a aquell òrgan que es forma sobre la placenta o la fulla carpel·lar i que representa la futura llavor en un estat molt rudimentari.

El primordi seminal (conegut també de forma imprecisa amb el nom d'òvul) queda sostingut a la placenta del carpel per un filament més o menys allargat, el funicle. La part interna del primordi és la nucel·la i està coberta per dos teguments (primina, l'extern, i secundina, el més intern) que envolten completament el primordi excepte per l'àpex on hi ha un petit orifici anomenat micròpil. La base de la nucel·la lliure de les nerviacions del funicle s'anomena calaza.

A l’interior de la nucel·la tindrà lloc l’esporogènesi i gametogènesi. En el decurs d’aquests processos s’originarà finalment un sac embrional haploïde constituït per vuit cèl·lules: tres antípodes, dos cèl.lules centrals o polars, dues sinèrgides i l’ovocèl.lula.Secció d'un primordi seminal d'una angiosperma:
m, micròpil; f, funicle; ca, calaza; te, tegument extern; ti, tegument intern; a, antípodes; se, sac embrional; o, ovocèl·lula; s, sinèrgides; n, nucel·la; np, nucli secundari del sac embrional resultant de la unió dels dos nuclis polars; p, placenta.
Segons la disposició dels primordis seminals sobre els carpels i la forma d'inserció tenim els següents tipus de primordis seminals:

  • Ortòtrop: quan es disposa en línia recta sobre el funicle de manera que el micròpil se situa a l'extrem oposat de la base del primordi.

  • Anàtrop: quan gira 180° sobre la base i el micròpil se situa prop del funicle mirant vers la placenta. En aquest cas el funicle i el primordi es fusionen i originen un relleu, la rafe.

  • Campilòtrop: quan el primordi es corba formant un arc, de manera que la base del primordi i el micròpil són a un mateix nivell.


Diverses menes de primordis seminals:
a, ortòtrop; b, anàtrop; c, campilòtrop

Els primordis seminals anàtrops poden ser ascendents, si són erectes i descendents si pengen. Al seu torn i en cada cas parlem de primordis epítrops si el funicle és extern i el micròpil intern, i de primordis apòtrops quan el funicle és intern i el micròpil extern.
Diverses menes de primordis seminals:
d, apòtrop ascendent (aa) i epítrop descendent (ed);
e, epítrop ascendent (ea) i apòtrop descendent (ad).