índex >  òrg.reproductors >  la flor > tipus d'anteres
TIPUS D'ANTERES

a) Segons el lloc d'inserció de l’antera:

  • Sense filament: Quan l’estam manca de filament diem que l’antera és sèssil, inserint-se directament sobre el tàlem o altres peces de la flor.

  • Amb filament: Si l’antera s’insereix sobre el filament, ho pot fer per la seva base (antera basifixa) o pel seu dors (antera dorsifixa)Tipus d'anteres segons el seu lloc d'inserció:
a, basifixa; b, dorsifixa

b) Segons la dehiscència de l’antera:

  • Longitudinal: quan la fenedura és en sentit de l'eix de la teca.

  • Transversal: quan la fenedura és perpendicular a l'eix.

  • Apical: si la dehiscència és mitjançant un orifici apical.

  • Foraminal: si la dehiscència és mitjançant orificis laterals.
Tipus d'anteres segons la dehiscència: c, longitudinal; d, transversal; e, apical; f, foraminal.