index > org.reproductors > llavor > embrió
Embrió
És l'esporòfit de les plantes superiors en la primera fase de creixement, abans de la germinació. És en realitat una planta en miniatura que ha interromput el seu desenvolupament fins al moment que es doni la germinació. Es presenta sota la forma d'un eix en el qual es poden reconèixer, amb més o menys dificultat, un conjunt de segments: l'hipocòtil, la radícula, la plúmula i els cotilèdons.

  • Hipocòtil: És el segment més inferior de l'embrió que es posa en contacte amb la radícula; no obstant això, un cop es desenvolupi la plàntula també es podrà diferenciar un segment superior, l'epicòtil, que està a tocar de la plúmula o gèmmula. La veritable tija sorgirà del petit segment comprès entre ambdós extrems.

  • Radícula: Correspon a l'extrem basal de l'embrió i es troba situada de manera preferent girada cap al micròpil, d'on sortirà durant la germinació juntament amb l'hipocòtil per donar lloc a la rel primària, tot i que en algunes plantes, especialment en les monocotiledònies, el sistema radicular es torna ben aviat adventici.

  • Plúmula: Es localitza pel damunt del nus d'on surten els cotilèdons, clarament orientada cap a la càlaza, i està constituïda per fulles rudimentàries i meristemes apicals; és, en definitiva, l'estructura que més tard es transformarà en la tija de la planta.
  • Cotilèdons: Són fulles embrionàries, és a dir, no s'originen a partir de borrons com passa amb les fulles vertaderes o nomofil·les, sinó que ja es troben formades en l'embrió de la llavor. Acostumen a ser molt simples i de vida relativament curta; es presenten en nombre variable: una a les monocotiledònies, per bé que romàs a l'interior de la llavor; dues a les dicotiledònies i en nombre superior de dos a les gimnospermes. No obstant això, hi ha algunes excepcions.
Plantules de dicotiledònies:
a: Galium aparine, b: Polygonum convolvulus, c: Daucus carota
c: cotiledons, fv: fulla verdadera, h: hipocòtil


Cotilèdons de Lithospermum arvense
Cotilèdons d'estramoni (Datura stramonium)
 


Aquestes fulles realitzen funcions diverses:

  • Representen el paper d'òrgans d'emmagatzematge, com ocorre en algunes lleguminoses (ex., Vicia, Phaseolus).

  • Constitueixen estructures fotosintètiques.

  • Fan el paper d'estructures que absorbeixen les reserves alimentàries de la llavor. És especialment notable el paper que fa en aquest sentit el cotilèdon de les gramínies, anomenat escutel (ex., Zea).