index > org.reproductors > llavor > elements
Elements destacables de la llavor
En les angiospermes les llavors estan constituïdes per l'embrió, el teixit nutrici o endosperma -en alguns casos pot ser molt reduït i fins i tot ser absent- i una coberta de protecció anomenada testa o episperma: