MODIFICACIONS DE LA TIJA

Rizoma
Són tiges subterrànies gruixudes, de creixement horitzontal que produeixen rels adventícies. Acostumen a presentar petites fulles en forma d'esquames, o bé les cicatrius d'aquestes, a mena de línies circulars. El creixement del rizoma és il·limitat i de tipus estacional.
La major abundància del parènquima fonamental, (que esdevé un parènquima de reserva on s'acumulen les substàncies orgàniques elaborades), constitueix una de les poques diferències anatòmiques amb una tija aèria.
Canya (Arundo donax)
Canyota (Sorghum halepense)
Canyota (Sorghum halepense)
Rizomes de creixement simpodial:
a: Beatamaria (Polygonatum odoratum) b: Elymus repens