index > org.reproductors > fruit > anemocòria
Anemocòria
Procés de transport i disseminació de les diàspores mitjançant el vent. El vent és un agent de transport important, i encara més com més petites i lleugeres siguin les diàspores, la qual cosa ja en facilita per si mateixa el seu transport. No obstant això, també poden resultar ser més grosses i en aquest supòsit sovint presenten estructures adaptatives que permeten augmentar la superfície i disminuir el pes específic (ex., papus, expansions a manera d'ales i prolonga­cions diverses).

Les plantes anemocores són molt sensibles a la humitat de l'ambient, de manera que no alliberen les diàspores més que en temps sec.

La facilitat de transportar les diàspores no és sempre igual, depèn de la grandària o de les estructures concretes que presenti la diàspora. Segons això cal diferenciar els tipus de diàspores següents:
  • Planejadores: aquelles diàspores que presenten dispositius que els permeten mantenir-se molt de temps per l'aire i assegurar d'aquesta manera un transport llunyà.

    • Planejadores lleugeres: quan el pes de la diàspora és molt petit (ex., orquidàcies, oroban­càcies).

    • Planejadores amb plomalls o amb vil·là: quan disposen de pèls, vil·lans o papus (ex., compostes, Asclepias, Tamarix, Epilobium).
Dent de lleó (Taraxacum officinale)
Barball (Scorzonera laciniata)
    • Planejadores alades o amb peces florals escarioses: quan presenten expansions a manera d'ales (ex., Acer, Fraxinus, Ulmus, Linaria).

llavors planejadores alades de Auró platejat (Acer saccharinum)
llavors planejadores alades de Auró platejat (Acer saccharinum)Anemocòria, estructures planejadores:
a, d'auró o blada (Acer); b, d'om (Ulmus);
c, de til·ler (Tilia); d, d'una composta; e, de catalpa (Catalpa).


  • Geoanemocores o plantes rodadores o estepicursores: la planta sencera es trenca a nivell del coll de la rel i és arrossegada al llarg d'espais oberts, mentre va disseminant les llavors (ex., Salsola kali; Kochia scoparia; rosa de Jericó: Anastatica, etc.). Generalment es tracta de plantes herbàcies de caràcter anual o biennal.Mirambell (Kochia scoparia)
  • Boleoanemocores o plantes de tija projectant: el vent intervé de manera indirecta ja que sacseja violentament les tiges seques i projecta les llavors tancades dins dels fruits secs (ex., Papaver, Silene vulgaris).

Rosella (Papaver rhoeas)